2024. Július 22. Hétfő Magdolna napja van.
Kezdőlap Beköszönő Nagykunság Nagy-Sárrét Hajdúság - Hortobágy A hét képe Háromföldi videók Háromföldi Ki Kicsoda Emlékek, történetek, mesék... Kapcsolat Fotoalbum

Szállást keres a szent család
2023-12-23 12:33:19

Berekfürdőn, Karcagon és Püspökladányban is megelevenedtek a régi népszokások, melyben eljátszották Jézus születésének történetét.

« Vissza a hírekhez
Tisztelgés a pásztorhagyományok előtt

2012-06-27 12:26:42

birkap__rk__lt.jpgIdén is június utolsó szombatján rendezik meg a XIV. Karcagi Birkafőző Fesztivált. Az ezerévesnél régebbi kun-kazah rokonság jegyében a miniszter újra megnyitja a kazah tiszteletbeli konzulátust a karcagi önkormányzat épületében. A XIV. Kar­ca­gi Bir­ka­fő­ző Fesz­ti­vál a ha­gyo­má­nyos népi étel, a bir­ka­pör­költ ké­szí­té­sé­nek ver­se­nye. A haj­dan nem­ze­ti ele­del­nek szá­mí­tó bir­ka­hús fo­gyasz­tá­sa mára alább­ha­gyott, de az Al­föl­dön ma is nép­sze­rű­ek a bir­ká­ból ké­szült éte­lek. Mint­egy 200 csa­pat ne­ve­zett be az idei ver­seny­re, a győz­tes­nek Benke Lász­ló, négy­sze­res olim­pi­ai baj­nok mes­ter­sza­kács adja át a fő­dí­jat. A Szel­le­mi Kul­tu­rá­lis Örök­ség Nem­ze­ti Jegy­zé­kén is sze­rep­lő kun­sá­gi bir­ka­pör­költ fesz­ti­vál azon­ban nem­csak gaszt­ro­nó­mi­ai ese­mény: tisz­tel­gés a tör­té­nel­mi vi­ha­rok el­le­né­re meg­őr­zött pász­tor-élet­for­ma és pász­tor­mű­vé­szet ér­té­kei előtt. A ren­dez­vényt a vi­dék­fej­lesz­té­si mi­nisz­ter nyit­ja meg tíz óra­kor a kar­ca­gi Mú­ze­um­park­ban, Varga Mi­hály mi­nisz­ter és Dobos Lász­ló kar­ca­gi pol­gár­mes­ter tár­sa­sá­gá­ban. A fesz­ti­vál dísz­ven­dé­ge az idén Szé­kely­ke­reszt­úr lesz. A ven­dé­ge­ket kéz­mű­ves- és nép­mű­vé­sze­ti be­mu­ta­tók­kal vár­ják, a ki­ra­ko­dó­vá­sá­ron kéz­mű­ves élel­mi­sze­re­ket, ma­gyar ter­mé­ke­ket kí­nál­nak. A kar­ca­gi Kos­suth téri park­ban fel­épí­tik a haj­da­ni pász­tor­szál­lás haj­lé­ka­it, be­mu­tat­ják a tér­ség­ben tar­tott juh­faj­tá­kat, a gyap­jú­fel­dol­go­zás mód­ját, esz­kö­ze­it. Népi já­té­kok­ra, erő­pró­bák­ra vár­ják a leg­if­jab­ba­kat, akik­től a ha­gyo­mány élet­ben tar­tá­sát re­mé­lik a még sze­mé­lyes em­lé­ke­ket őrző öre­gek, s a tu­da­tos ér­ték­men­tők. A Nagy­kun lá­to­ga­tó­köz­pont­ban att­rak­tív ki­ál­lí­tást lát­hat­nak az ér­dek­lő­dők a kunok tör­té­nel­mé­ről, a kun ha­gyo­má­nyok­ról. A temp­lom elől ekhós sze­ke­rek in­dul­nak a város ne­ve­ze­tes­sé­ge­i­hez és mű­em­lé­ke­i­hez. Dél­után a mi­nisz­ter át­ad­ja Hor­váth Lász­ló or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­nek, a Nem­ze­ti Lovas Stra­té­gia kor­mány­biz­to­sá­nak tisz­te­let­be­li kazah kon­zu­li ki­ne­ve­zé­se al­kal­má­ból a meg­bí­zó­le­ve­lét. A né­hány éve be­zárt kazah tisz­te­let­be­li kon­zu­lá­tus a jö­vő­ben ismét a kar­ca­gi pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal­ban mű­kö­dik. A kazahok a magyarokat közeli rokonaiknak tartják, működő gazdasági kapcsolatok élnek a két or­szág kö­zött. Nur­szul­tan Na­zar­baj­ev kazah el­nö­köt tisz­te­let­be­li kun­ka­pi­tánnyá avat­ta né­hány éve a ma­gyar Kun­szö­vet­ség. A nomád pász­tor­ko­dás ha­gyo­má­nya­it mind­két nép őrzi. (forrás: m70.hu-VM)
Add a Facebook-hoz

Kommentáld a hírt!


A J Á N L Óegiangyalunkmeheszetwww.facebook.com/fenyvespanninyaraloKézműves tollak a Tiszából a Tiszáért

Tiszából gyűjtött kupakokból és uszadékfából készít tollakat az abádszalóki Telekes Attila, aki minden eladott darab után támogtja a Tisza megtisztítását.

Web: www.tasysdesign.hu/tollak/

YouTube: youtube.com/@madeintisza-to

Facebook: www.facebook.com/attila.telekesww.facebook.com/Doridadesign

www.meska.hu/shop/DoridaDesign


www.facebook.com/mazacskakeramia


www.facebook.com/palettamuhely


www.facebook.com/Illatviaszgyertya

nalashop.hu


FUSZEKLI 

www.facebook.com/Fuszekli 


Dorinette Műhelye

www.facebook.com/Dorine


talita.hu